Mardavo hecht zeer veel belang aan de bescherming van je persoonsgegevens en aan jouw privacy. In deze privacyverklaring willen wij jullie duidelijk informeren over welke persoonsgegevens wij bewaren, hoe we ze verwerken, waarom we ze nodig hebben, hoelang en waar we ze bewaren en hoe ze beschermd worden. Eveneens worden de rechten van de betrokkenen toegelicht.

Om lid te worden van Mardavo moet de privacyverklaring aanvaard worden. Dit kan door te klikken op de link bij punt 11.

1. Mardavo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), elders ook GDPR genoemd. Dit wil zeggen dat wij:

- persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring

- verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt

- vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming wanneer deze nodig is

- passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen

- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

- de rechten omtrent persoonsgegevens respecteren. Welke gegevens worden verwerkt? Volgende gegevens kunnen wij van jou vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

- Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, emailadres

- Identiteitsgegevens: rijksregisternummer, geboortedatum, nationaliteit, geboorteplaats

- Pasfoto

- kledijmaten

2. Waarom worden deze gegevens verwerkt?

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor volgende doeleinden:

- Alle persoonsgegevens (hierboven vermeld) hebben we nodig voor aansluiting bij VolleyVlaanderen, voor aanvraag licentie

- Alle persoonsgegevens (hierboven vermeld) zijn belangrijk om je te informeren over alle activiteiten, trainingen, matchen en andere praktische zaken binnen de clubwerking. Dit gebeurt zowel via de post als via mail.

- GSMnummers zijn belangrijk om je snel te bereiken bij matchen, trainingen of voor bevraging praktische zaken binnen clubwerking

- Alle persoonsgegevens zijn nodig voor het bekomen van subsidiëring door de overheid en door Stad Kortrijk

- Naam en voornaam worden genoteerd bij de ploegvoorstelling op de website www.mardavo.be

- Persoonsgegevens op de medische fiche (Ethias) worden gebruikt voor aangifte sportongeval.

- Beperkte persoonsgegevens (naam, voornaam, emailadres, gsmnummer) worden na stopzetting lidmaatschat, bewaard voor uitnodigingen en jubilea.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

3. Wie verwerkt de gegevens binnen de club?

De gegevens worden verwerkt door de bestuursleden van Mardavo.

4. Waar worden deze gegevens opgeslagen en hoe worden ze beschermd?

- Alle gegevens staan op de onlinetoepassing ‘VolleyAdmin2’. De toegang wordt beperkt door een persoonlijke login.

- Alle personen binnen Mardavo, die kennis kunnen nemen van jouw gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan

- We hanteren een wachtwoordbeleid op onze systemen

- Onze medewerkers zijn voldoende geïnformeerd over het belang van privacy en de bescherming van persoonsgegevens

5. Hoelang worden (bepaalde) gegevens bewaard?

- Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, rechtstreeks gelinkt aan de doelstelling.

- Zolang u actief bent bij Mardavo (+ 1 jaar) houden wij de persoonsgegevens bij.

- Na stopzetting van uw lidmaatschap bij Mardavo, behouden wij een beperkt aantal persoonsgegevens (naam, voornaam, gsmnummer, emailadres), niet langer dan 10 jaar. Deze informatie willen wij behouden, voor uitnodigingen van jubilea.

6. Wat met foto’s en videobeelden?

Bij elk evenement kunnen foto’s genomen worden die achteraf gepubliceerd kunnen worden op de website, sociale media (facebookpagina en Instagram van Mardavo) of nieuwsbrief. Als je je inschrijft bij een activiteit, georganiseerd door Mardavo, geef je ook de toestemming dat deze foto’s verwerkt mogen worden. Bij ondertekening van de privacyverklaring geeft je jouw algemeen akkoord daarvoor.

7. Verstrekking aan derden?

De gegevens kunnen doorgegeven worden aan derden, indien dit noodzakelijk is voor de doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

- Verkrijgen van subsidies bij Stad Kortrijk

- Volley Vlaanderen (via beveiligde login Volley Admin)

Uiteraard maken wij duidelijke afspraken om de beveiliging van je gegevens te waarborgen.

8. Wat zijn jouw rechten omtrent je gegevens?

- Recht op informatie

- recht op inzage EN kopie

- recht op aanpassing

- recht op bezwaar

- recht op verwijderen van je gegevens

- recht op intrekken van toestemming

- recht op weigering van het geven van informatie

- recht op overdraagbaarheid aan andere partij.

Dit kan enkel met jouw duidelijke toestemming, voordat wij gehoor geven aan die vraag Mardavo verbindt zich ertoe binnen 30 dagen het verzoek van elke betrokkene te zullen behandelen.

9. Wat bij wijziging van persoonsgegevens?

Elk lid kan een persoonlijke account aanmaken via volleyadmin2.be Met deze account kan elk lid de persoonlijke gegevens raadplegen en kan hij/zij ze zelf aanpassen. Zo zijn alle persoonsgegevens up to date. Elke aanpassing wordt automatisch gemeld aan het secretariaat van Mardavo.

10. Waar kan ik terecht voor vragen over mijn persoonsgegevens?

Mocht je klachten hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij om direct contact met ons op te nemen. Dit kan door een mail te sturen naar info@mardavo.be Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

11. Hoe toestemming geven?

- Voor d.e verwerking van gegevens van minderjarigen, leden onder de 16 jaar, moet er toestemming zijn van de ouder of voogd.

- Voor de gegevens van + 16jarige betrokkenen, is de toestemming van de betrokkene zelf nodig.

Indien u akkoord gaat met deze privacyverklaring, Klik dan op de onderstaande link en vul het formulier in. Deze toestemming wordt geregistreerd door het secretariaat van Mardavo.

Ik ga akkoord met de privacyverklaring van Mardavo

Indien je nog vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens of andere zaken binnen de privacywetgeving, kan je altijd contact met ons opnemen.

Mardavo secretariaat

info@mardavo.be

Preshoekstraat 56

8510 Marke

0489/59 99 08

Wijziging privacyverklaring, Mardavo kan de privacyverklaring steeds wijzigen.